Ana Sayfa

Altı Sigma

1960 lı yıllarda ortaya atılan ve ancak 1990 lı yıllarda  anlaşılan süreçler ve hedeflerle yönetim yaklaşımı son 30 yıldır mükemmellik arayışına bir iyileştirme felsefesi olan Altı Sigma cevap olmuştur.

Altı Sigma hedef odaklı yönetimiyle,  önemli süreç girdileri ve çıktıları arasındaki ilişki, bilimsel araçlarla analiz edilerek süreçlerimizin iyileşmesi sağlanır. Amaç oldukça basittir; karlılığı artırmak, kayıpları azaltmak, hızlı olmak ve elbette müşteri memnuniyetini iyileştirmektir.

Altı Sigma  Metodolojisi:

İki ana tamamlayıcı yöntem bulunmaktadır ;

DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control (Tanımlama, Ölçme, Analiz etme, İyileştirme, Kontrol etme = TÖAİK)

 

·         DMAIC proje sürecinde öncelikli olarak, iyileştirmeye muhatap problem tanımlanması yapılır ya da incelenecek problem belirlenir.

·         Ölçme ve veri toplama ile istatistiksel veri elde edilir.

·         İstatistiksel veriler analiz edilerek değerlendirmeye hazır hale getirilir.

·         Proje ekibi tarafından yapılan beyin fırtınaları ile, çözüm üretimi ve iyileştirme önerileri ile düzeltmenin uygulama şekli tespit edilerek, problemin çözümü gerçekleştirilir.

·         Son aşama olarak da verilerin, sürecin ve projenin kontrolü gerçekleştirilerek ilgili proje sorumlusuna sunulur.

 

Tanımla

           Projenin potansiyel kazanç ya da kazançları

           Prosesin müşterileri

           Mevcut proses haritası

           Projenin kapsamı

          Takım üyeleri ve sorumlulukları

           Projenin hedefi

Ölç

           Projedeki ölçülebilir ana hedefler  nelerdir?

           Ulaşılmak istenen hedeflerin mevcut ölçüm sistemi güvenilir mi?

           Proses hakkında yeterli veri  var mı?

          Prosesler  yeterlimi?

  •   Veriler Nereden geliyor?
  •   Veriler güvenilir mi?
  •  Ölçüm sistemleri güvenilir mi?

Analiz et

           Mevcut durumun analizi

           Veri Analizi

           Prosesin yetersizliğinin nedenleri

           Kök Sebep-Sonuç ilişki analizi

          İstatistiksel Tekniklerin kullanılması

İyileştir                                 

           Hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetler

           Alt projelerle bütünleşme

           Değişikliklerin getireceği sonuçların belirlenmesi

           Çözümlerin uygulanması

           Çözümlerin doğrulanması

Kontrol

           İyileştirme sonrası sonuçlar

           Prosesteki iyileştirmeyi takip için hangi raporlar yaratılmalı?

           Projenin hedeflerine ulaştığı nasıl ispatlanabilir?

           Projenin gerçek kazancı ne oldu?

           Ulaşılan durum nasıl sürdürülecek?

           Standartlaştırma

           Mevcut dokümantasyon sistemine bütünleşme

           Sonuçların izlenmesi

           Sonuçların yayılım stratejisinin belirlenmesi ve yayılımı

DMEDI:Define, Measure, Explore, Develop, İmprove (Tanımlama, Ölçme, Araştırma, Geliştirme, İyileştirme)

       DMEDI proje sürecinde ilk defa  ele alınacak, kuruluşta hiç bulunmayan ancak değerlendirmeye alınan durum tanımlanır.

       İstatistiksel veriler toplanarak şirketin yeni projeye uygunluk derecesi araştırılır, incelenir.

       İncelemelerden sonra yeni projenin uygunluğunun belirlenmesi durumunda kuruluş bünyesinde geliştirme aşaması gerçekleşir.

       Bu yeni sürecin düzeltme ve iyileştirilmesi ile proje tamamlanıp ilgili sorumluya sunulur.

     DMADV: Define, Measure, Analyze, Design, Verify (Tanımlama, Ölçme, Analiz,Tasarım,Doğrulama )

       Bu yöntem, genellikle süreçler müşteri memnuniyetsizliğine neden olduğunda veya şirket stratejik hedeflerine ulaşmada yetersiz kaldığında uygulanır.[

       Tanımlama, ölçme ve analiz adımları DMAIC le aynıdır, farklı olarak müşterinin ihtiyaçlarına uygun tasarımın yapıldığı tasarım ve yeni tasarımın onaylanması adımlarını içerir.

Beyhan YILMAZER

 

Usta Karakuşak

Ek Bilgi